OS/2 a eComstation : os/2.cz Fórum
Fórum o OS/2 a eComstationu
os2.cz Forum
Jdi na strnku:  12Nsledujc
Aktuln strnka:1 z 2
Warpstock 2008
Autor: kuben (IP zalogovno)
Datum: 7 November, 2007 09:06

Tak jsem do plánu akcí Univerzity obrany nechal zaøadit poøádání akce
Warpstock 2008 - mezinárodní setkání uživatelù OS/2 a eCS. Tady se holt plánuje
se velkým pøedstihem.  smiling smiley
A protože tam bylo i okénko na termín, napsal jsem 12.-14. 9. 2008.
Tak s tím zkuste poèítat. Ale pøedpokládám, že by se to dalo pochopitelnì
uzpùsobit konkrétní situaci nìkdy pøed prázdninami.

Zdraví
Mirek Kuben

Re: Warpstock 2008
Autor: lcerny (IP zalogovno)
Datum: 8 November, 2007 08:30

Hurá !
Jedeme na Moravu ! Jsme zvìdav, jaké technické zázemí nám ukáže armáda  smiling smiley
Nevím jak ostatní, já na tenhle termín nic nemám  smiling smiley

------------
Jabber: lcerny@jabbim.cz
Web: [www.lcerny.cz]

Re: Warpstock 2008
Autor: icebearsoft (IP zalogovno)
Datum: 2 March, 2008 20:37

Všechny termíny, uvedené v hlasování, jsou pondìlí až støeda. Je to úmysl, nebo chyba? -zw

Re: Warpstock 2008
Autor: lcerny (IP zalogovno)
Datum: 2 March, 2008 23:06

Termíny hlášené Mirkem je pátek - nedìle.
To hlasování na titulce OS2.cz se týká WS2006  smiling smiley


Tøeba to Fípa stihne aktualizovat do letošního WS ... i když musím øíct, že migrace O2.cz do Drupalu pomalu pokraèuje. viz [www.blue-point.cz]


------------
Jabber: lcerny@jabbim.cz
Web: [www.lcerny.cz]

Re: Warpstock 2008
Autor: icebearsoft (IP zalogovno)
Datum: 3 March, 2008 00:13

Útoky na rùzné bezpeènostní díry v Drupalu vidím v logu Apache velmi èasto, já bych se ho asi bál. V ústavu i v CSTUGu jsme se radìji rozhodli pro Typo3. Vyžaduje to nìjaký web server (nemusí to být Apache, ale mùže), PHP a nìjakou databázi (nemusí to být MySQL, ale mùže). CSTUG i náš ústav to bude pouštìt na Linuxu. -zw

Re: Warpstock 2008
Autor: fipa (IP zalogovno) admin
Datum: 3 March, 2008 07:17

Ja bych se toho drupalu nebal, my na tom provozujeme uz cca 4 roky radu vetsich webu (suseportal.cz, 602office.cz, kyberpunk.org a dalsi) a zatim nebyl nidky zadny problem, samozrejme se to musi aktualizovat a trochu hlidat, ale je to vpohode wink.

Re: Warpstock 2008
Autor: fipa (IP zalogovno) admin
Datum: 3 March, 2008 07:27

Hlasovani na os2.cz muze zmenit i Jarda Kacer wink. Ma smysl tam tedy davat jeste nejake hlasovani o terminu? wink

Re: Warpstock 2008
Autor: jkacer (IP zalogovno) admin
Datum: 3 March, 2008 09:50

To at si rekne Mira Kuben, on je organizator. Co si ale pamatuju, tak to datum je vicemene jasny, ze jo... 12.-14.9.

Jarda

Re: Warpstock 2008
Autor: lcerny (IP zalogovno)
Datum: 3 March, 2008 11:19

1/ Datum je definitivní, letos to proste vzal Mirek "od podlahy" a demokraticky rozhodl.

2/ TYPO3 ?!?!? Proboha !!! Teï jsem nucen do toho pøevádìt firemní web a TAKHLE DÌSNÉ ADMIN ROZHRANÍ JSEM NEVIDÌL !!!! O nìjaké uživatelské pøívìtivosti nemùže být ani øeè a ani logika není žádný zázrak. Nutnost pøepínat poøád z pohledu "List" do "Page" a mezi "Offline" a "Online" verzí, je prostì chuovka.

3/ Pokud jde o bezpeènost, je prostì potøeba sledovat a aktualizovat, stejnì pro CMS, jako pro widle. Pokud jde o Typo3, taky se nejdou "mušky" typu SQL Inject. viz. [secunia.com]


------------
Jabber: lcerny@jabbim.cz
Web: [www.lcerny.cz]

Re: Warpstock 2008
Autor: kuben (IP zalogovno)
Datum: 3 March, 2008 14:49

Dobrý den.
S poøádáním Warpstocku 2008 v Brnì samozøejmì poèítám. Jen termín se bude muset posunout. Pøehlédl jsem, že jsem se strefil na termín Svìtové výstavy poštovních známek Praga 2008, která je jen jednou za 10 let. Rád bych se tam podíval.

Takže o týden pozdìji, tj. 19.- 21. záøi 2008. Dopøedu to nejde, to tu máme mezinárodní konfernci z algebry. A dál bych to taky nechtìl posunovat, zaèíná semestr a to jsou jiné starosti. Vìøím, že je to definitivní termín.

V dohledné dobì vyzvu, aby se hlásili zájemci. Musím totiž se slušným pøedstihem nechat schválit seznam lidí, kteøí budou mít vstup do vejenských objektù. U cizincù, tj. i Slovensko, to jde dokonce pøes Prahu a trvá to nìjaký mìsíc. Bohužel. A taky musím zajistit ubytovaní. Zvažte tedy, kdo budete chtít s kým pøijet. Když pak nedojedete, žádný problém (ale vìøím, že pøijedete  smiling smiley ). Ale když pøijede nìkdo navíc nebo se ozve na poslední chvíli, je to skoro neøešitelné. Zjistím si deadliny na pøíslušné papíry a podle toho zaènu konat. Urèitì to ale bude do prázdnin.

Tìším se, že budeme moci na Moravì oplatit šestiletou èeskou pohostinnost.

Zdraví
Mirek Kuben

Re: Warpstock 2008
Autor: icebearsoft (IP zalogovno)
Datum: 3 March, 2008 15:37

Už jsem si to zapsal do kalendáøe. Mohl bych promluvit o pøenosu CVS repository do subversion. Cizí neštìstí urèitì potìší, takže by ta pøednáèka mohla mít i jiný úspìch než jen odborný. -zw

Re: Warpstock 2008
Autor: Martin Mintal (IP zalogovno)
Datum: 3 March, 2008 21:45

Se hlasim  smiling smiley

Re: Warpstock 2008
Autor: JirkaH (IP zalogovno)
Datum: 4 March, 2008 01:40

V Brne jo? Ze bych se taky stavil?

Re: Warpstock 2008
Autor: StefanZ (IP zalogovno)
Datum: 6 March, 2008 10:43

Se mnou pocitejte.

PS: Mirku jak to vypada s tim TeXem - jak jsme se na nej naposledy domlouvali?

Re: Warpstock 2008
Autor: lcerny (IP zalogovno)
Datum: 6 March, 2008 10:58

Luboš se hlásí !
Ještì si nechám projít hlavou nìjaké téma na ukázku ...

Osobnì by se mi líbila praktická ukázka práce s TeXem. Pro Mirka by to asi nemusel být problém, když to bude na "domácí pùdì".------------
Jabber: lcerny@jabbim.cz
Web: [www.lcerny.cz]

Re: Warpstock 2008
Autor: icebearsoft (IP zalogovno)
Datum: 26 March, 2008 17:01

Ukázku, jak se to vše obsluhuje z EPM, bych nechal na Mirkovi. Já jsem si pro sebe udìlal ponìkud jiné prostøedí a navíc je mùj notebook pouze linuxový. Mohl bych pøedvést, jak se generuje z XML jednak web, jednak zdrojáky pro LaTeX. Sice bych to ukazoval na svém notebooku, ale vzal bych to z projektu, který bìžel kompletnì v OS/2. Bohužel, nejnovìjší Saxon vyžaduje Javu 1.5 sad smiley

A pro zájemce o kvalitní typografii bych ukázal, jak se liší výstup pøi použití hz algoritmu od standardního výstupu. A ukazoval bych to na skuteèném textu, není to žádná umìlá ukázka. A také to bylo vytvoøeno v OS/2.

Re: Warpstock 2008
Autor: jkacer (IP zalogovno) admin
Datum: 14 May, 2008 20:41

Tak mì napadlo, že by jako jednu pøednášku mohl nìkdo drupaloidní z Blue Pointu dát kurs ovládání portálu pro uživatele a kurs pro administrátory.

Co na to Blue Point (Fípa)?

Jarda

Re: Warpstock 2008
Autor: lcerny (IP zalogovno)
Datum: 8 June, 2008 21:17

Na stránkách byly doplnìny informace o dopravì a ubytování.
POZOR ! Byl stanoven termín 30.6.2008 pro zaslání registrace ! Po tomto termínu bude možná problém se vstupem do vojenský prostor katedry !

Více na [www.os2.cz]


------------
Jabber: lcerny@jabbim.cz
Web: [www.lcerny.cz]

Re: Warpstock 2008
Autor: Andrej Gavac (IP zalogovno)
Datum: 9 June, 2008 09:46

Nazdar,
údajne by mohol by problém so vstupom cudzincov do spomínaných objektov. Registroval som len jednu osobu, možno pôjde aj brat (je to neisté, pred necelým mesiacom sa mu narodil syn).

Nepotrebuješ odomòa nejaké veci pre vybavenie vstupu?

Maj sa.

Jabber: andy1000@jabber.cz (nie je mail)
ICQ: andy (336676852)

Re: Warpstock 2008
Autor: kuben (IP zalogovno)
Datum: 9 June, 2008 09:59

Myslím, že ne, když, tak bych se ozval. Klidnì pøihlas i bratra popø. i další doprovodné osoby, a jsou radši na seznamu, než abych musel øešit doplnìní. To je pak problém.

Mirek

Jdi na strnku:  12Nsledujc
Aktuln strnka:1 z 2


Bohuel, do tohoto fra mohou pispvat pouze pihlen nvtvnci.
Online uivatel (Administrtor)
This forum powered by Phorum.